This site requires JavaScript to be enabled
Seges Software
311 visninger

ÅRSRAPPORT NOVEMBER 2017 - FØLGEÆNDRINGER I SKAT.

Posteringer på de nye 798x konti vil ikke have nogen virkning i personlige skatteregnskaber eller i skattebilag. Der bliver lavet kontrol af dette i opgørelsen.

SKATTEBILAG

Resultat
I opgørelsen af den skattepligtige indkomst er der disse rettelser:

  • Regulering besætning og varelagre bliver ikke ændret, selv om der bliver mulighed for at flytte noget af ændringen i værdi til nedskrivning på anlægs eller omsætningsaktiver. Resultatposten bliver beregnet ud fra værdiansættelsen, som ikke er påvirket af, om noget af ændringen flyttes til nedskrivning. I noterne til besætning og varelager vil der være to nye linjer i den regnskabsmæssige værdiansættelse

  • Hvis der er nedskrevet på stambesætning, vil Regnskabsmæssige af- og nedskrivninger, der tilbageføres, være eksklusiv nedskrivning på stambesætning

  • Regulering varelagre får tilføjet Forudbetalinger for varer både i de skattemæssige og de regnskabsmæssige værdier

  •  Ny linje: Regulering arbejde for egen regning opført under aktiver

  • Regulering af finansielle poster kommer til at indeholde tilbageførsel af regnskabsmæssig(e):

o   Indtægter af andre kapitalandele

o   Nedskrivning af finansielle aktiver

Linjer i skatteafstemning
Ændringerne i årsrapportens balance medfører rettelser i de linjer, der viser forskelle i værdiansættelsen mellem årsrapport og skat. De nye linjer er:

Anlægsaktiver:

-        Tilgodehavende i I/S, tilknyttet og associeret virksomhed
-        Tilgodehavende virksomhedsdeltagere/ledelse

Omsætningsaktiver:

-        Krav om indbetaling af virksomhedskapital/overkurs
-        Andel i I/S, tilknyttet og associeret virksomhed

Langfristet gæld:

-        Modtagne forudbetalinger fra kunder
-        Leverandører af varer og tjenesteydelser
-        Gæld til I/S, tilknyttet og associeret virksomhed
-        Periodeafgrænsningsposter

Kortfristet gæld:

-        Modtagne forudbetalinger fra kunder

Forudbetalinger for varer er med i noten varelagre, og vi har valgt også at lade den være en del af varelagre i skatteafstemningen.

 

PERSONLIGT SKATTEREGNSKAB

Resultat
I opgørelsen af den skattepligtige indkomst er der disse rettelser:

Ny linje: Regulering arbejde for egen regning opført under aktiver

Balancen
"Tilgode hos virksomhedsdeltagere og ledelse" er opdelt i

-        Gammel linje i omsætningsaktiver (sp. 0-74)
-        Ny linje i  finansielle anlægsaktiver (sp. 75-99)

4486 50-89 og 95-99 Flyttes fra Indkøbte beholdninger til Salgsbeholdninger.

Forudbetalinger for varer medregnes i varelager (indkøbte varer).

Ny konto 2265 til dette.

Der laves ikke ny linje til Hensættelser til pensioner og lignende. Kontoen indgår uændret i Andre hensatte forpligtelser.

I de personlige skatteregnskaber er gælden ikke opdelt i kort- og langfristet. De nye muligheder for at opdele Periodeafgrænsningsposter og Leverandører af varer og tjenesteydelser i kort- og langfristet får derfor ingen betydning.

Der kommer en ekstra linje Modtagne forudbetalinger fra kunder i note 460.

Ny konto 2745 til dette.

Nogle af ændringerne er kun relevante i selskaber og giver ingen følgerettelser i de personlige regnskaber. Det er:

-        Gæld og tilgodehavende i tilknyttet og associeret virksomhed
-        Krav om indbetaling af virksomhedskapital/overkurs

Hvis der alligevel er posteringer på kontiene, vil de indgå i Tilgodehavende eller Anden gæld.

 

Sidst ændret 04-12-2018