Seges Software
1655 visninger

BILLEDE INDLÅN OG ANDRE TILGODEHAVENDER

 

Når man kommer ind i billedet ”Indlån” viser Ø90 alle de konti, hvorpå der er en indgående saldo eller bevægelser i løbet af året og alle renteindtægter vedrørende indlån. Billedet viser en linie for hver kombination af konto og koder.

 

 328 Landmand Lars - [Indlån og andre tilgodehavender 01-01-2016 - 31-12-2016]

 

Indlån - kort og godt

 

Beregn billedet

 

Indlån, gældsbreve og private fordringer

Kontiene afstemmes og renter kontrolleres.

Hvis der mangler bevægelser i løbet af året:

 • indtast den rigtige ultimo og angiv modkonto

 

Finansielle kontrakter

Indtast kontraktens værdi ultimo

Skat: Efterposter tab/fortjeneste. Modkonto vælges ud fra tab/fortjeneste, virksomhed/privat og person. Grundkonto 5277 til 5279, specifikationskonto 43-44 og 50-79 eller 2760 eller 2761.

 • Kontrakter i balancen primo som er udløbet: Primo efterposteres.
 • Kontrakter i balancen primo som ikke er udløbet: Årets ændring efterposteres.
 • Kontrakter indgået i år som ikke er udløbet: Ultimo efterposteres

 

Billedets indhold 

 

Konti

I billedet behandles kontointervallerne:

2020 00 til 2029 99 Indlån

2030 00 til 2039 99 Finansielle kontrakter

2050 00 til 2059 99 Strukturerede fordringer

2140 00 til 2149 99 Gældsbreve

2188 00 til 2189 99 Gæld/tilgode selskab/ejerkreds

2193 00 til 2193 99 Private fordringer

2269 sp. 95-99 Tab vedrørende disse aktiver

5277-5279 sp. 43-44 og 50-79 Kurstab og kursgevinst på swaps, terminsforretninger, futures, optioner og strukturerede fordringer mv.

5300 00 til 5339 99 Renteindtægt check, giro og indlån

5370 00 til 5374 99 Renteindtægt gældsbreve

5398 00 til 5398 99 Renteindtægt fordringer privat

5399 00-04, 50-54 og 70-74 Renteperiodisering indlån

7575 00 til 7579 99 Kursændring gældsbreve

Der kan indtastes i kolonnerne ultimo og bevægelser. Se under indtastning af posteringer.

 

Supplerende oplysninger

Der er ingen supplerende oplysninger i dette billede.

 

Tilknyttede konti

I billedet kan man se konti, der ikke behandles i billedet, men som indgår i vurderingen af renteindtægter og indestående:

2010 00 til 2019 99 Check og giro (til manuel vurdering af renteindtægt)

2600 00 til 2719 99 Gæld pengeinstitutter, varegæld mv. (til kontrol af indestående mod SKATs oplysninger)

2760 10-19, 2761 10-19 og 60-69 Udskudte tab finansielle kontrakter

5465 00 til 5467 99 Renteudgift pengeinstitut

5600 00 til 5699 99 Renteudgift pengeinstitut (til kontrol af renteindtægt mod SKATs oplysninger).

 

Tilknyttede supplerende oplysninger

I billedet kan man se oplysninger overført fra SKAT, som indgår i kontroller i billedet.

 

Anbefalet arbejdsgang ved forskellige arbejdsopgaver

 

Forudsætning for at anvende arbejdsgangen er, at de nødvendige bilag findes og at billedet bruges på det normale sted i rækkefølgen, så efterposteringer af for eksempel løn, der ikke er bogført løbende, er foretaget.

 

Specielt for denne ejendom

 1. Se i statuslinien og notatruden om der er notat om nogle specielle efterposteringer, der skal foretages og lav disse efterposteringer.
 2. Accepter notaterne, efterhånden som I tager hensyn til dem.

 

Afstemning af konti

På landsniveau har næsten alle kontiene formel 850. Det betyder, at Ø90 beregner en ultimo, der får kontoen til at stemme. Undtaget er finansielle kontrakter i årsrapport, der har formel 0.

 

Hvis ultimo bliver forkert i den første beregning, mangler der bevægelser. Hvis der ikke er ændringer i moms, kan man indtaste bevægelserne som efterposteringer:

 

Metode 1:

 1. Indtast den rigtige ultimo i billedet
 2. Enter
  1. Ø90 svarer med at åbne slutpostering med beløb, der mangler
 3. Indtast den ønskede modkonto
 4. Man kan ændre beløbet, hvis man gør det vil slutpostering vise restbeløbet, når man opdaterer

 

Metode 2:

 1. Indtast den rigtige ultimo i billedet
 2. Vælg funktioner posteringsforslag
  Denne metode er især velegnet, hvis man vil kontere på samme måde som sidste år.

 

Specielt for finansielle kontrakter:

 1. Hvis der anvendes formel 850 til skat og formel 0 til drift, vises to linjer.
  1. Brug metode 1 til skattelinjen
  2. Indtast ultimo drift i dialogen ”Indtast posteringer”
 2. Hvis der anvendes formel 150 til både skat og drift
  1. Hvis kursen ikke findes automatisk: Indtast den i prisgrupper
  2. Husk drift skal være uden modkonto i ”Kontering af prisgruppe”
  3. Brug eventuelt 527x xx som modkonto skat i ”Kontering af prisgruppe”

 

Den faglige afstemning

 • Sammenlign hver saldo med bilag
 • Tjek kontoen [Ctrl +J] når saldoen er rigtig
 • Kontroller renterne i forhold til årsopgørelser, bilag eller lad Ø90 lave kontrollen
  • Indtast eventuel renteperiodisering ultimo. Indtastningen skal ske via dialogen Indtast posteringer [Ctrl + I], hvori der kan indtastes statusposteringer. Statusposteringer indtastes ved at skrive U i typekolonnen.
 • Tjek kontoen [Ctrl + J] hvis saldoen er rigtig

 

Billedet som helhed færdiggøres

 1. Undersøg kontroludfald. Accepter og tilføj tekst med forklaring hvis et kontroludfald ikke kan fjernes, men ikke betyder fejl i linierne i billedet. (F.eks. ved forkert eller manglende kontroloplysning)
 2. Tjek billedet, hvis alt er på plads. [Ctrl + T]
 3. Vælg næste billede.

 

Beregning

 

Beregning på landsniveau

På landsniveau er der valgt formel 850 på alle konti i billedet.

Der er ikke knyttet beregning til rentekonti.

 

Beregningen med formel 850 virker sådan:

 • Beløb ultimo beregnes ud fra primo og årets bevægelser.
 • Beløb ultimo konteres.
 • Hvis der findes ultimoposteringer i forvejen, er det kun en eventuel difference, der konteres.

 

Alternative beregninger på kreds- og ejendomsniveau

Der kan vælges mellem flere alternative beregninger:

Formel

 

150

Beregn ultimo ud fra kvantum og kurs

Eventuelt efterpostering af saldoen

153

Beregn ultimo ud fra kvantum og kurs

Beregning af kursgevinst/tab efter realisationsprincip

154

Beregn ultimo ud fra kvantum og kurs

Beregning af kursgevinst/tab efter lagerprincip

155

Ultimo skal indtastes eller dataoverføres

Beregning af kursgevinst/tab efter realisationsprincip

156

Ultimo skal indtastes eller dataoverføres

Beregning af kursgevinst/tab efter lagerprincip

851

"Afstem konto med ultimopostering af beløb og kvantum".

Formlen er beskrevet i afsnit 3.2

861

"Afstem konto med efterpostering af beløb og kvantum".

Formlen kan bruges på konto 2193. Det kan for eksempel anvendes i forbindelse med renteswap.

Formlen er beskrevet i afsnit 3.3

 

 

Formel 850: Afstem konto med ultimopostering af beløb

 

Eksempel på kontering af prisgruppe (kun nødvendige felter er vist):

Konto

Kontotekst

For-

mel

Pris-

gruppe

R

2021 00

Indlån ægtefælle

850

0

F

 

Denne formel er forvalgt på landsniveau til alle indlånskonti og strukturerede fordringer samt til skattemæssig beregning af finansielle kontrakter. Det anbefales at vælge formel 0 til årsrapport på strukturerede fordringer i stedet for.

 

Fra Kontering af prisgrupper anvendes kontonummer og formel.

Prisgruppe anvendes ikke.

 

Beregning af beløb: Ultimopostering beregnes så kontoen stemmer.

 

Formel 851: Afstem konto med ultimopostering af beløb og kvantum

 

Eksempel på kontering af prisgruppe (kun nødvendige felter er vist):

Konto

Kontotekst

For-

mel

Pris-

gruppe

R

2140 96

(gældsbreve)

851

0

F

 

Fra Kontering af prisgrupper anvendes kontonummer og formel.

Prisgruppe anvendes ikke.

 

Beregningen med formel 851 virker sådan:

 • Beløb og kvantum ultimo beregnes ud fra primo og årets bevægelser.
 • Beløb og kvantum konteres.
 • Hvis der findes ultimoposteringer i forvejen, er det kun en eventuel difference, der konteres.

 

Formel 861: Afstem konto med efterpostering af beløb og kvantum

 

Eksempel på kontering af prisgruppe (kun nødvendige felter er vist):

Konto

Kontotekst

For-

mel

Pris-

gruppe

R

Modkonto

2193 00

Fordringer privat

861

0

F

5276 05

 

Som modkonto er vist 5276 05, som skal bruges til fortjeneste på fordringer erhvervet efter 27/1-2010

Fra Kontering af prisgrupper anvendes kontonummer, formel og modkonto.

Prisgruppe anvendes ikke.

 

Beregningen med formel 861 virker sådan:

 • Det beløb, kvantum 1 og kvantum 2, der mangler for at få kontoen til at stemme, beregnes ud fra primo, årets bevægelser og ultimo.
 • Beløb, kvantum 1 og kvantum 2 konteres som en efterpostering.
 • Modkonto tages fra oplysningen i "Kontering af prisgrupper".

 

Eksempel på brug af formlen

Kan for eksempel anvendes på en konto med renteswap. Man skal selv indtaste ultimo, og Ø90 vil derefter beregne hvilken efterpostering, der skal foretages, for at få kontoen til at stemme. Typisk vil der være tale om at efterpostere forskydningen fra primo til ultimo.

 

På de kontonumre, hvor formel 861 er i brug, skal man være opmærksom på at:

 • Man skal selv tage stilling til ultimo og indtaste den i "Indtast posteringer". Ultimo kan ikke indtastes direkte i billedet.
 • Det er en fordel at indtaste ultimo før man beregner billedet jf. punkt 3 i den anbefalede arbejdsgang.

 

Formel 0: Undertryk beregning

 

Anvendes, hvis ovenstående beregning ikke kan anvendes på en bestemt konto.

 

Kontroller

 

I billedet gennemføres nedenstående kontroller. Advarsler kan accepteres, fejl skal rettes.

 

Advarsler pr. indlånskonto, gældsbrev og privat fordring:

 1. Kontoen stemmer ikke beløbsmæssigt
 2. Indtastet eller overført ultimosaldo er korrigeret i beregningen (hvis der er en saldo i forvejen, men kontoen ikke stemmer)
 3. Ultimo skat og drift er forskellige (ikke i kortperiodisk)
 4. Ultimo er negativ.

 

Advarsel på kontrakt-konto, der ikke er efter lagerprincip:

1. Kontoen stemmer ikke. Kontrollen findes kun skattemæssigt, og skyldes at en eventuel saldo i skatteregnskaberne bliver betragtet som skattefri gevinst/tab.

 

Advarsler pr. rentekonto:

2. Der findes renteperiodisering primo, men ikke ultimo

3. Der findes renteperiodisering ultimo, selv om der ikke er primo

4. Renteperiodisering skat og drift er forskellige (ikke i kortperiodisk)

5. Renteperiodisering er mindre end 0.

Advarsler vedrørende billedet som helhed

 1. Der er renteperiodisering ultimo, selv om der udarbejdes personskatteregnskab
 2. Der er renteperiodisering ultimo, selv om der anvendes kapitalafkastordning
 3. Husk at kontrollere om privat tab på finansielle kontrakter kan rummes i tidligere fortjeneste
 4. Sum af indlånsrente afviger mere end tilladt fra kontroloplysning fra SKAT (ikke i kortperiodisk)
 5. Sum af indlån afviger mere end tilladt fra kontroloplysning fra SKAT (ikke i kortperiodisk).

 

FAQ

 

Slutpostering foreslår et forkert beløb?

 

Det beløb som slutpostering foreslår, afhænger af hvilken kolonne, I har tastet i, og af om billedet er beregnet eller ej.

 

Tast i kolonnen "Bevægelser"

Her foreslår Ø90 altid det beløb, som I selv har tastet.

 

Tast i kolonnen "Ultimo"

Her foreslår Ø90 en efterpostering, som er forskellen mellem det, der stod før, og det som I har tastet ind. Denne funktion er kun hensigtsmæssig at bruge, når billedet allerede er beregnet.

Sidst ændret 06-03-2019