This site requires JavaScript to be enabled
Seges Software
580 visninger

SLETNING ELLER OPHÆV LÅS (KDSL)

Billedet "Sletning/ophæv godkendelse" (KDSL) benyttes til sletning af posteringer i tilfælde af større fejlindberetninger. Endvidere kan lås ophæves, hvis man utilsigtet har låst posteringer. Der bladres frem og tilbage i billederne med [F7] og [F8].


Ejendomsnummer indtastes i bunden af billedet.

Sletning/ophæv godkendelse foretages ved afkrydsning af regnskabskode og indberetterkode samt ved angivelse af, hvilken periode sletning/ophæv godkendelse skal gælde for. 

Hvis den pågældende ejendom anvendes andet sted, er den låst og teksten "Ejendomsnummeret anvendes andetsteds" vises. Ejendommen kan være låst via Ø90 klienten.


Ejendommen anvendes andetsteds 

Indberetterkode
Indberetterkoden er automatisk påsat posteringerne, afhængig af hvem der har foretaget indberetningen af disse. 

Et af felterne for indberetterkode skal afkrydses for at angive, hvilken indberetterkode slet­ning­en/op­hæv­ning­en vedrører. Der findes følgende indberetterkoder:

C     =     Regnskabskontoret – direkte (Cics billeder eller Ø90-klient)
D     =     Regnskabskontoret - distribueret (anvendes ikke)
L     =     Overført fra BEDRIFTSLØSNING
O     =     Dataoverførsel (slagterier, mejerier, grovvare, realkredit, løn m.fl.)
A     =     Automatisk dannede i forbindelse med regnskabskørsler

Et af felterne skal afkrydses for at angive, hvad sletningen/ophævningen vedrører.


Eksempel på afkrydsning af indberetterkode 

Periode
Efterposteringer slettes/får ophævet lås, hvis de har primo- og ultimodato i en opgørelsesperiode lig med perioden der indberettes i billedet.

Statusposteringer slettes/får ophævet lås, hvis de har dato lig med ultimodato i opgørelsesperioden, og denne dato indberettes i billedet. 

Øvrige posteringstyper slettes/får ophævet lås, hvis de ligger indenfor den angivne periode. 


Eksempel på indberetning af periode.

Slet
Feltet ”slet” udfyldes med "x", hvis man ønsker at slette posteringerne i den angivne periode. Når der tastes [Enter] i forbindelse med sletning, vises meddelelsestekst "Bekræft sletning ved at taste ENTER igen". Hvis man er sikker på at bestillingen er korrekt tastes [Enter] igen og periodens posteringer slettes.

Når der slettes posteringer som vedrører en igangværende opgave, så bliver der næste gang opgaven åbnes gjort opmærksom på, at der har været slettet fra KDSL, og at datagrundlaget derfor er ændret.

Ophæv lås
Feltet ophæv udfyldes med "x", hvis man ønsker at ophæve lås af posteringerne i den angivne periode. Når låste posteringer ophæves, ændres godkendelseskoden fra "L" til "T" (Lås til Tjekket) i opgaveoversigten i Ø90.

Meddelelsesliste
Er der ingen posteringer i den periode der ønskes slettet, eller er der ingen låste posteringer i en periode der ønskes ophævet, udskrives dette på en meddelelsesliste. Hvis der er en meddelelsesliste, kommer der en meddelelsestekst i bunden af skærmbilledet "X fejl - Tast "GEM J" for at se meddelelsesliste". Hvis man har tastet "gem J" og [Enter] for at læse meddelelseslisten, kan man komme retur til billede "Sletning/ophæv godkendelse" (KDSL) ved at taste [F2].

Kasseregistrering 

Kasseregistreringen kan slettes, og lås kan ophæves.

En lås kan kun ophæves, hvis hverken færdiggørelse eller opgørelse er låst. Ophæv eventuelt lås på færdiggørelse og på opgørelse først.

Vedrørende Dataoverførsel (Indberetterkode O og omposteringer) i "Kasseregistrering" kan man afgrænse sletning/ophæv lås til kun at gælde en delmængde ved at  indtaste referencenummer  i kolonnen Reference.

Det er muligt at ophæve en låst periode med rettelsesposteringer via billedet. Det er praktisk, hvis der ved en fejl er blevet låst for nye rettelser i Kasseregistrering. Ved at indtaste perioden man ønsker at få åbnet for nye rettelsesposteringer, og sætte "x" i feltet "ophæv", kvitteres med "ophæv godkendelse er foretaget".

Hermed bliver perioden åbnet i Ø90, og der kan suppleres med rettelsesposteringer i Kasseregistrering.

Forudsætningerne for at låsen kan ophæves er, at der ikke findes en låst drifts-, eller skatteopgave i den pågældende eller efterfølgende perioder.

Låsen kan ophæves selv om der findes en låst momsopgave i denne eller efterfølgende perioder.

Låsen kan også ophæves selv om der findes en låst drifts- eller skatteopgave med ultimostatus forskellig fra ejendommens status, og hvis opgaven er markeret som kortperiodisk.

Rettelser til gamle perioder
Hvis du har behov for at gå tilbage og rette i gamle perioder hvor der ikke findes låste opgaver, er der risiko for at der kan opstå følgefejl.

Hvis du ophæver lås, og efterfølgende ændringer har betydning for kassebeholdninger, kassekredit mv. i Ø90, eller hvis du sletter posteringer, kan det give anledning til følgefejl i tilstandsstyringen i Ø90.

Anbefaling:
Hvis der findes en låst opgave i en efterfølgende opgørelsesperiode, så skal du undlade at ophæve lås og/eller slette posteringer via KDSL.

Hvis du skal rette, skal du:

  1. først ophæve lås på de opgaver der findes i denne og efterfølgende perioder, og
  2. dernæst ophæve lås på posteringer /slette posteringer i Kasseregistrering.

Statusseddel 

Ophæv godkendelse af statusseddel
Ved ophæv godkendelse af statusseddel fjernes den godkendelse, brugeren har foretaget på statussedlen. Herefter kan der rettes i indtastede oplysninger på statussedlen. Slet eventuelt også en tidligere afvisning af statussedlen, hvis oplysningerne skal overføres til ejendommen igen.

Ophæv afvisning af statusseddel
Ved ophæv afvisning af statusseddel fjernes markeringen for, at statussedlen er afvist, og den vil derefter kunne overføres til opgørelsen.

Ophæv overførsel til opgørelse
Efter ophæv overførsel til opgørelse er det muligt efterfølgende at overføre statusseddel til opgørelse (igen). Før ophæv opgørelse, skal alle posteringer (status, efterposteringer slettes via "Slet posteringer overført fra statusseddel").

Supplerende oplysninger skal slettes manuelt i alle berørte opgørelsesbilleder, hvis statussedlen slet ikke skulle have været overført. Hvis statussedlen derimod rettes, så erstattes tidligere overførte supplerende oplysninger med de nye oplysninger.

Slet posteringer overført fra statusseddel
Ved sletning af posteringer fra statussedlen, er det kun status og efterposteringer der slettes, og KUN posteringer der er overført fra statussedlen (Oprindelseskode = WS). Bemærk, eventuelle supplerende oplysninger overført fra statussedlen skal slettes manuelt i de enkelte opgørelsesbilleder. 

I/S mellemregning og fordeling

For I/S skal I være opmærksomme på, at I kan slette/ophæve lås på forskellige dele af I/S-posteringerne ved forskellige kombinationer af regnskab og indberetter:

I/S-postering

Regnskab

Indberetter

I/S mellemregning i ekstern omsætning

og status og efterposteringer

 

F

C

I/S mellemregning status- og efterpostering

 

S og D

C

I/S fordelingen (status- og efterposteringer)

 

S og D

A

Regnskabskode
Regnskabskode er kun relevant i forbindelse med I/S mellemregning og fordeling.

Regnskabskode skal udfyldes med "x". Afkrydsningen angiver, hvilke posteringstyper der skal slettes/ophæves. Der opereres med følgende koder:

F = Fælles, kasseregistrering
S = Skat, anvendes i skatteopgørelser
D = Drift, anvendes i driftsopgørelser

Bemærk: Når regnskabskoden er F vil sletningen forsøge at slette posteringer både i kasseregistrering og status- og efterposteringer. Sletningen bliver gennemført i Kasseregistrering, og der udskrives en meddelelsesliste. Idet der ikke findes status- og efterposteringer vedr. I/S med regnskabskode F for perioden, bliver der ved sletningen også dannet en meddelelsesliste, hvor det fremgår at der ikke findes F-posteringer. 

Opgørelse

For igangværende opgørelsesopgaver kan Lås ophæves. Ved hjælp af afkrydsning (x) kan man vælge hvilke opgaver der skal ophæves lås for.

Mo

Momsopgave

Sk

Skat opgave

Dr

Drift opgave

Li

Likviditet (anvendes ikke længere)

Lås for opgørelse kan kun ophæves, hvis færdiggørelsen ikke er låst. Er færdiggørelsen låst, må lås på denne ophæves først, og dernæst kan lås ophæves på opgørelsen.

En periodes låst momsopgave kan først låses op når en eventuel låst skatteopgave er låst op 

Opgørelsesposteringer kan ikke slettes via dette billede. Posteringer skal slettes i det aktuelle op­gø­rel­ses­billede via Ø90 klienten ved hjælp af funktionen: Slet alt.

Færdiggørelse

Lås kan ophæves på færdige opgørelser. Det gøres ved hjælp af afkrydsning (x) af, hvilke opgave der skal ophæves lås for.

Mo

Momsopgave

Sk

Skat opgave

Dr

Drift opgave

Li

Likviditet (anvendes ikke længere)

Afskrivninger 

Der kan være ejendomme, som ikke kan genberegne afskrivninger, specielt posteringer der er låst (godkendt) i det gamle Ø90.

Lås på afskrivningsposteringer kan ophæves via skærmbilledet KDSL. På denne måde kan det lade sig gøre at ændre låste posteringer til Tjekkede posteringer, og beregning kan foretages.

Inden låsen kan ophæves, er det nødvendigt først at ophæve eventuel lås af færdiggørelse og lås af opgørelse for perioden. Det er heller ikke muligt at ophæve lås på afskrivningerne, hvis der findes låste afskrivningsposteriger i en efterfølgende opgørelsesperiode.

Eksempel på skærmbillede

Billede "Sletning/ophæv godkendelse" (KDSL) er opdelt i 2 skærmbilleder. Side 1 af 2 bruges, hvis der skal slettes eller ophæves godkendelse på posteringer vedrørende "Kasseregistreing" eller posteringer overført fra Statusseddel til Ø90. 

Side 2 af 2 bruges, hvis der skal slettes eller ophæves godkendelse på posteringer vedrørende I/S og budget, eller der skal ophæves lås for opgørelse eller færdiggørelse.

Eksempel på KDSL, side 1:

Se afsnit 1.

Eksempel på KDSL side 2:

 

Sidst ændret 22-09-2018