Seges Software
1352 visninger

SKATTEAFSTEMNING

 

Skatteafstemningen opfylder 2 formål:

 1. Den dokumenterer at bilaget stemmer, ved at to ting er opfyldt:
  1. Årsrapporten stemmer
  2. Tidsmæssige forskelle i resultat og årets ændring i balancens tidsmæssige forskelle stemmer
 2. Den viser dig den regnskabsmæssige og den skattemæssige værdi af grupper af aktiver og passiver. For hver gruppe kan du også se den udskudte skat, der er afsat i årsrapporten og på den måde let vurdere størrelsen af den.

 

Skattebilagets indkomst er beregnet med udgangspunkt i årsrapporten, som stemmer.

Når indkomsten korrigeres skattemæssigt, kan man forvente at finde tilsvarende forskelle i balancen.

 

Traditionel skatteafstemning

Den traditionelle afstemning sammenligner to summer, som skal være ens:

 1. Årets resultat før skat + ”Permanente forskelle”
 2. Årets skattepligtige indkomst + ”Tidsmæssige forskelle”

 

Sum nr. 1 viser, hvor meget af årets resultat der er skattepligtigt (nu eller senere).

Sum nr. 2 viser, hvor meget der beskattes i år, og hvor meget der er udskudt/indhentet.

 

De permanente forskelle består i Ø90 af 3 linjer:

 • Poster, der beskattes i privatområdet
 • Ikke skattepligtige indtægter
 • Ikke fradragsberettigede udgifter

 

De tidsmæssige forskelle udgøres af årets ændring i forskellen på balance i årsrapport og skat.

 

Der er et eksempel på en simpel afstemning i med inventar.

 

Ø90 skatteafstemning

I virkelighedens verden er det ikke helt så simpelt. Derfor består de tidsmæssige forskelle af beløbet, der er opgjort ud fra balancen + en række korrektioner.

 

For eksempel bliver urealiserede kursændringer medregnet i årsrapporten og ikke i skat. Men balancen værdiansættes på samme måde. Det betyder, at der er forskel i indkomst, men ikke i balance. Det håndterer vi ved at tilføje den skattemæssige kursregulering i de tidsmæssige ændringer fra balancen.

 

Et andet eksempel er Swaps, der føres direkte på egenkapitalen i årsrapport.

 

Tidsmæssige ændringer i balancen

 

Hvordan finder Ø90 den skattemæssige værdi?

Den skattemæssige værdi af aktiver og passiver er som udgangspunkt defineret på samme måde som i skatteregnskabet.

 

For afskrivningsberettigede aktiver bruger Ø90 den nedskrevne værdi fra afskrivningsmodul. Beløbet kan ses i afsnit 40.

 

Jord, Bygninger og installationer

For at kunne vise den skattemæssige værdi af grunde og bygninger i skatteafstemningen skal alle investeringer tages op i afskrivningsmodul – også selv om de ikke kan afskrives.

 

Som alternativ kan du bede om at hente anskaffelsessum fra årsrapportens anlægskartotek. Det gør du i opgavevalg > Funktioner > Stamdata > Beregninger og udskrifter, opgaven Skattemæssige beregninger.

 

Ret til ja, hvis du vil hente anskaffelsesværdi for jord og beboelser fra årsrapport.

 

Biler mv.

Bilernes værdi er i enten virksomheds- eller privatområdet, mens afskrivning og tab/gevinst kan være fordelt mellem virksomhed og privat. Det betyder, at indkomstændringer i forhold til årsrapport ikke svarer til ændringen i balancens tidsmæssige forskelle.

 

Almindelig afskrivning håndteres automatisk. Tab/gevinst vil i nogle tilfælde blive vist som en del af ”Forskel i privat udtræk”, men det kan også være nødvendigt selv at anføre det som en supplerende oplysning. Se hvordan i afsnit 5.3.

 

Eksempel på afstemning inventar

Indkomst i årsrapport -28.769 og egenkapital 1 mio.

Eneste korrektion i skat er, at inventar afskrivningen er 20.231 kr. større i skat, så er der 2500 kr. i repræsentation som ikke er skattepligtigt, så den skattepligtige indkomst er -46.500.

 

I skatteafstemningen sammenlignes balanceværdier i årsrapport og skat på denne måde, Derefter foretages den traditionelle skatteafstemning:

 

 

 

 

Eksempel på afstemning bil

Eksempel på salg af privat bil, hvor en del af tabet bliver fratrukket i virksomheden

 

Årsrapport

Skat

Forskel

Privat balance

   

Primo

104.000

70.000

34.000

Salg

100.000

100.000

0

Tab

4.000

  

Fortjeneste

 

30.000

 

 

Ultimo

0

0

0

    

Virksomhedens resultat

   

10% af tab/gevinst

-400

+3.000

3.400

De 3.400 kr. i indkomsten findes ikke som ændring i balancen, og du er nødt til at tilføje dem selv. Det skal du gøre i billedet skatter ved at skrive beløbet som supplerende oplysning

 

Man skal selv tilføje ændringen i balancens tidsbestemte forskelle, som er konteret i privatområdet, men indtægtsført i virksomheden.

 

Kontonumre i anlægskartotek og afskrivningsmodul

I skatteafstemningen sammenlignes disse konti fra henholdsvis anlægskartotek årsrapport og afskrivningsmodul skat:

Skatteafstemning

Anlægskartotek

Afskrivningsmodul

Immaterielle

anlægsaktiver

9600 00-04

9600 10-39

9600 60-69

9600 80-89

Goodwill

Rettigheder

Udvikling mm.

Imm. a.virks.

9050 00-199050 25-39

9050 50-69

9050 80-89

 

Rettigheder,Udvikling

mv.

 

Jord

9650 30-59

9650 90-99

Jord

Jord a.virks.

9050 40-49

9050 90-94

Jord

Jord a. virks.

Bygninger

og installationer

 

 

9600 70-79

9600 90-99

 

9650 00-29

9650 80-89

9700 00-89

9750 80-99

 

9900 50-89

 

 

 

Beboelse

Beboelse a.virks.

 

Grundforbedring

Grundforb. a.virks.

Driftsbygn. grunde, install.

Driftsbygn. mv. a.virks

 

Beboelse a.virks.

9050 20-24

9050 70-79

9050 95-99

 

9000

9100, 9150

9200, 9250

9300

9350

 

Ombygn. Lejelokaler

Beboelse

Beboelse a.virks.

 

Dræningsanlæg mv.

Bygninger,

Installationer

 

Install. bl.benyttede

 

Produktionsanlæg,

driftsmateriel og

inventar

9800, 9850

9900 00-49

9900 90-99

Inventar

Biler mv.

Biler mv. a.virks.

9400

Inventar

 

Hvis du har sagt ja til ”Hent anskaff.skat fra årsrapp.anl.kart. 601”, hentes den skattemæssige værdi af jord og bygninger som:

 

Skattemæssig værdi delvis fra afskrivningsmodul og delvis fra

Årsrapportens anlægskartotek.

Jord

9677 30-59

9677 30-69

Anskaffelsessum Jord fra årsrapport

Anskaffelsessum Jord a. virks. fra årsrapport

 

Bygninger

og installationer

9050 20-24

 

9000

9100, 9150

9200, 9250

9300

9350

 

9677 70-79

9677 90-99

Ombygn. Lejelokaler

 

Dræningsanlæg mv.

Bygninger,

Installationer

 

Install. bl.benyttede

 

Anskaffelsessum Beboelse fra årsrapport

Anskaffelsessum Beboelse a.virks. fra årsrapport

 

 

Du kan se, hvordan alle linjer i afstemningen er sammensat i definitionen.

 

Sammenligning med udskudt skat i årsrapport

Årsrapportens balanceposter på konto 2295 og 2296 bliver vist i skatteafstemningen. De indgår ikke i selve afstemningen, men gør det muligt at vurdere den afsatte skat i årsrapporten. Kontoplanen er disponeret sådan:

 

Linje i afstemningen

Konto 2295 og 2296

Immaterielle aktiver

Sp. 15-19

Jord

Sp. 10-12

Grunde og bygninger                                      

Sp. 13-14

Produktionsanlæg, driftsmateriel og inventar

Sp. 20-23

Stamplanter

Sp. 24

Besætning

Sp. 25-29

Varelagre

Sp. 30-34

Øvrige materielle aktiver

Sp. 0-9             

Projekter under udførelse

Sp. 35-36

Andel i I/S

Sp. 40

Værdipapirer (anlægskartotek)

Sp. 60-64

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

Sp. 41

Andre tilgodehavender

Sp. 42

Igangværende arbejde

Sp. 37-39

Tilgodehavende i I/S

Sp. 43

Tilgodehavende virksomhedsdeltagere / ledelse

Sp. 44

Periodeafgrænsningsposter

Sp. 45

Tilgodehavende skat

Sp. 46

Værdipapirer

Sp. 65-68

Likvide beholdninger

Sp. 47

Ansvarlig lånekapital

Sp. 48

Realkreditinstitutter

Sp. 49

Pengeinstitutter (langfristet)

Sp. 50

Pante- og gældsbreve

Sp. 51

Anden langfristet gæld

Sp. 52-58

Leasingforpligtelser

Sp. 59

Øvrig gæld (langfristet)

Sp. 69

Pengeinstitutter (kortfristet)

Sp. 71

Leverandører af varer og tjenesteydelser

Sp. 72

Gæld til I/S

Sp. 73

Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse

Sp. 74

Skyldig skat

Sp. 75

Anden gæld (kortfristet)

Sp. 76

Periodeafgrænsningsposter

Sp. 77

Konjunkturudligning

Sp. 80-89

Opsparing

Sp. 90-99

Andre hensatte forpligtelser

Sp. 78

Uudnyttet skattemæssigt underskud

Sp. 70

(Uspecificeret)

Sp. 79

  

Linjer nederst til avance mv.

 

Ejendomsavance mv. (kontospecifikation)

10-14

 

Jord, Grunde og bygninger Spec. 10-14

Du kan vælge, om skatten på spec. konto 10-14 skal vises i linjerne Jord og Grunde og Bygninger eller nederst. Når de bliver vist nederst, sker det som kontospecifikationer, så du selv kan bestemme teksten.

 

Det afgøres ja/nej til ”Vis avance og genvundne afskrivninger nederst”

 

På landsniveau er valgt nej til visning nederst.

 

Styring af skatteafstemning

Du kan påvirke, hvilke kolonner der skal vises i opgørelsen af forskelle i balancen, og du kan bestemme, om Ø90 skal beregne skatten eller vise dén skat, du selv har indtastet til årsrapporten. Vær opmærksom på at rette for det bestillingsnummer, der er aktuelt på ejendommen!

 

Ja til ”Vis indtastet udskudt skat og pct. i bst. 6xx

Er valgt på landsniveau.

I kolonnen med udskudt skat vises den skat, som du har indtastet på konto 2295 og 2296 til årsrapporten.

Samtidig vises, hvor mange pct. denne skat udgør af forskellen mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi. Du kan bruge procenten og beløbsstørrelsen til at vurdere, om den konterede udskudte skat skal undersøges nærmere. Se eksempel 1 og 2.

 

Nej til ”Vis indtastet udskudt skat og pct. i bst. 6xx

Du bør kun vælge nej, hvis det understøtter din arbejdsgang og dokumentation bedre.

I kolonnen med udskudt skat vises en skat, der er beregnet som en procent af forskellen. Procenten er den samme, som bruges til automatisk beregning af udskudt skat i billedet. Der bliver ikke vist nogen procent. Se eksempel 5.

 

Hvis du vælger dette, og samtidig vil have skattebilaget til at vise samme skat som årsrapporten, skal du tilføje korrektioner. Det gør du på konto 2299 xx med skattemæssige posteringer. Se eksempel 6.

 

Ja til ”Hent anskaff.skat fra årsrapp.anl.kart. 6xx

Bør kun vælges hvis regnskabsmæssig og skattemæssig anskaffelsessum er den samme.

På Jord og beboelse hentes den skattemæssige anskaffelsesværdi fra årsrapportens anlægskartotek.

 

Nej til ”Hent anskaff.skat fra årsrapp.anl.kart. 6xx

Er valgt på landsniveau.

På Jord og beboelse bruger vi den skattemæssigt nedskrevne værdi. Det forudsætter altså, at du har placeret disse aktiver i afskrivningsmodul skat.

 

Eksempel 1:

Ejendom uden opskrivningshenlæggelser. Skat af genvundne afskrivninger er tastet på konto 2295 13.

Der er ikke ændret i styrekoder.

 

Eksempel 2:

Den samme ejendom, men nu med en opskrivningshenlæggelse i året og skat af opskrivningshenlæggelse indtastet på konto 2296 10

 

Eksempel 3:

Den samme ejendom, men nu er opskrivningen sket tidligere og avancen er væsentlig mindre end selve opskrivningen på grund af lang ejertid og pristalsregulering. Den beregnede procent er kun 30.

 

 

Eksempel 4:

Som eksempel 3, nu med ja til vis avance nederst. Kontotekster er rettet.

 

Eksempel 5:

Som eksempel 3, men nu som selskab med nej til vis indtastet skat. Der beregnes en udskudt skat, som er forskellig fra den, der findes i årsrapporten.

For at reparere kan man enten vise avance nederst - som i eksempel 4 - eller indtaste en korrektion som i eksempel 6.

 

Eksempel 6:

Som eksempel 5 (selskab) med korrektion af den beregnede udskudte skat

 

Sidst ændret 06-03-2019