Seges Software
489 visninger

VEJLEDNING OM I/S BLIVER AJOURFØRT LØBENDE

Vejledningen vil blive ajourført løbende i næste uge, for at være klar til igangsætningen. Det betyder, at der frem til 11. december kan være beskrivelser i vejledningen, som endnu ikke virker.

 

ÆNDRING AF AFLUSNING FOR MANGLENDE LINK I KASSEREGISTRERING

Advarslen ”Der er 5-cifret bilagsnummer, men ikke link til e-arkiv. Er link glemt?” er fjernet fra I/S-mellemregning hos interessenter. Den skulle altid accepteres hos interessenter, der bruger e-arkiv, når der blev overført mellemregningsposteringer med bilagsnummer med 5 cifre fra I/S.

 

ÆNDRINGER I OVERFØRSLEN FRA I/S TIL INTERESSENT

Der er lavet nye beregninger, som betyder at de manuelle posteringer bliver nemmere. Du vil se ændringerne i I/S i billede ”I/S mellemregning og fordeling” og i interessent i billede ”Modtag I/S posteringer”.

 

Årsrapport resultat og værdiændring

Konto 8805 indeholdt før summen af resultat og værdiændringer. Nu er værdiændringerne flyttet, så 8805 kun viser andelen af årets resultat. Resultatet overføres stadig til konto 5010 hos interessent.

Andelen af værdiændringer beregnes nu på konto 8804 i I/S og overføres til konto 7509 hos interessent.

 

Arbejdsgang ændringer:

-    Kontrol 198.034 i I/S om at huske at kontere opskrivning hos interessenter er fjernet

-    Værdiændring skal ikke længere efterposteres manuelt hos interessent fra 5010 til 7509

-    Ny kontrol 198.037 hos interessent minder om at efterpostere værdiændringen til I/S henlæggelser i egenkapitalen.

 

Ændringen har virkning for alle beregninger efter igangsætningen. Hvis du genberegner et gammelt regnskab, kan der derfor være behov for at slette eller modposterede indtastede efterposteringer.

 

Skattemæssigt resultat - forenkling

De dele, som resultatet overføres i, har været stort set uændrede siden automatikken blev oprettet. Vi laver nu en ændring, så kapitalindkomsten overføres i 4 dele, svarende til de 3 linjer i skatteregnskabet, og med en enkelt ekstra specifikation af udlodning i virksomhed. For at kunne lave den nye kontrol om underskud bliver der oprettet konti til renter og anden kapitalindkomst fra I/S.

 

Den skattemæssige kapitalindkomst overføres sådan:

 

Konti, der opsamles

Kontonummer

I/S til fordeling

Kontonummer

interessent

Renteindtægter

5300-5449

8808 xx

5395 85

Udlodning i virksomhed

(af hensyn til selvangivelse)

5278 35

8818 xx

5278 35

Anden kapitalindkomst

5200-5299 ex 5278 35

5790-5809

5811-5849

8819 xx

5278 85

Renteudgifter

5750-5789

5810

8820 xx

5695 85

 

Der er ikke behov for større specifikation til selvangivelse i øjeblikket, fordi vi forudsætter at kontingent, ejendomsavance og private poster altid konteres i interessenternes regnskaber.

 

Ændringen har virkning for regnskaber, der slutter i 2018, og hvor I/S beregnes efter igangsætningen.

I en overgangsperiode vil interessenten også beregne på de gamle I/S-posteringer på 8822 og 8829.

I enkelte tilfælde, hvor I har låst en momsopgave i perioden før denne igangsætning, kan der komme dobbelt posteringer på grund af rettelsen af kontonummer. Kontroludfaldene 121.030 til 121.032 gør opmærksom på dette.

 

 

KONTROLLER I OPGØRELSESBILLEDER - I/S

 

Advarsel ved afskrivning mv. i I/S

147.190

Billede: Inventar.

Der forventes ikke at være fradrag for småinventar i I/S. Overfør til interessenten

i stedet for, og afgør dér om det skal tages op til afskrivning eller fratrækkes

499.990

Billede: Afskrivning samlet (skat).

Der forventes ikke at være skattemæssig afskrivning i I/S. Overfør til interessenten

i stedet for, og afgør dér om det skal tages op til afskrivning eller fratrækkes

 

147.190 skal advare mod den situation hvor man ved en fejl har fratrukket en investering som småinventar i I/S i stedet for at overføre den via kapitalkonto til interessenterne.

499.990 skal advare mod den situation hvor man ved en fejl har taget en investering op til skattemæssig afskrivning, og foretaget afskrivning på den.

 

I sjældne tilfælde kan det være aftalt mellem interessenterne at maksimal skattemæssig afskrivning skal beregnes i I/S, og derfor kan de to kontroller accepteres. De kan også passiveres på kredsniveau.

 

Advarsel: Undgå fejl i ”I/S mellemregning og fordeling” ved sjælden opgavesammensætning

570.099

Billede: I/S mellemregning og fordeling

Der mangler tilsyneladende fordeling af resultat og balance.

Fortryd beregning for at forebygge fejl i regnskabet. Derefter kan du acceptere.

 

I sjældne tilfælde kan man være i en situation, hvor alt dette er opfyldt:

-       skat og / eller drift er beregnet eller tjekket

-       moms er berørt

-       moms er eneste aktive opgave

 

Når man beregner i denne situation, så sletter Ø90 nogle af regnskabsposteringerne. Det kan ikke undgås, og løsningen er at bruge fortryd beregn og beregne igen. Så vil skat og drift være berørt, og man er sikker på at få beregnet igen. Kontrollen er lavet så den kan accepteres, så man kan komme videre med momsopgaven alene – men husk at fortryde beregning først.

 

Kontrollen kan passiveres på kredsniveau.

 

Fejl i I/S, hvis 88xx ikke stemmer

570.080

Billede: I/S mellemregning og fordeling

Primo på spec. 0 skal svare til (-1) * summen af beløb fordelt på interessenter.

Men summen af primoposteringer er ikke 0.

570.081

Billede: I/S mellemregning og fordeling

Efterposteringer på spec. 0 skal svare til (-1) * summen af beløb fordelt på

interessenter. Men summen af efterposteringer er ikke 0.

570.082

Billede: I/S mellemregning og fordeling

Ultimo på spec. 0 skal svare til (-1) * summen af beløb fordelt på interessenter.

Men summen af ultimoposteringer er ikke 0.

 

Afstemningsfejl på konto 88xx kan være årsag til forskellige afstemningsfejl, som det er svært at finde årsagen til. Derfor er der lavet nye kontroller i I/S mellemregning og fordeling, der sikrer at summen af henholdsvis primo, efterposteringer og ultimo er 0 pr. grundkonto.

 

 

KONTROLLER I OPGØRELSESBILLEDER HOS INTERESSENT

 

Advarsel i interessent, hvis der er skattemæssigt underskud

121.010

Billede: Modtag I/S posteringer

Resultat fra I/S er negativt. Husk at undersøge om der er   

kildeartsbegrænsning, og husk at det også gælder renter.

 

Ny kontrol, som er indført efter aftale med SEGES skatteafdeling. Den slår ud i skat, hvis der er overført skattepligtig indkomst, som er mindre end 0.

Kontrollen kan fravælges på kredsniveau.

 

Kontrollen vil kun virke i regnskaber, hvor I/S og interessent er beregnet efter igangsætningen, så resultatet fra I/S kan identificeres på de nye kontonumre. Det er disse intervaller, der bliver set på i kontrollen:

5395 85-89

I/S andel renteindtægt

5695 85-89

I/S andel renteudgift

5278 34-35

I/S andel Udlodning virksomhedsindkomst

5278 85-89

I/S andel anden kapitalindkomst

 

Advarsel i interessent, hvis der er negativ andel i I/S i årsrapport

121.021

Billede: Modtag I/S posteringer

Der er negativ andel af I/S primo i årsrapport

Husk selv at flytte den til andre hensættelser.

121.022

Billede: Modtag I/S posteringer

Der er negativ andel af I/S ultimo i årsrapport.

Husk selv at flytte den til andre hensættelser.

 

I årsrapporten må der ikke stå en negativ andel af I/S under aktiverne. Du skal selv flytte den negative andel til andre hensættelser.

 

Advarslen gennemføres pr. kontonummer 1949 90-99 og kan accepteres.

 

Advarsel ved opskrivningshenlæggelser i årsrapport   

198.037

Billede: Egenkapital.

Efterpostering på 2272 95 ”Opskrivning og andre reserver i I/S” svarer ikke

til saldoen på 7509 Værdiændring I/S. Husk at efterpostere 2272 95 / 7180 20

 

Advarslen erstatter nr. 198.034 ”Egenkapital er ændret med mere end årets resultat. Husk at efterpostere opskrivning mv. hos deltagerne”, der tidligere kom i I/S. Det kan lade sig gøre fordi 7509 nu opdateres med værdiændring af Ø90.

 

Fejl ved posteringer på fejlkonti

121.002

Billede: Modtag I/S posteringer

Der er I/S poster på 7999 72. Ret kvt2 i posteringen i I/S.

Hvis I/S-posten er låst, skal du ompostere hos interessenten.

 

Kontrollen slår ud, hvis der i I/S (kvt2) er valgt et kontonummer, der er lukket eller reserveret hos interessenten. Hvis posteringen i I/S er låst skal du efterpostere til det rigtige kontonummer.

 

Advarsel om mulige dobbelte posteringer

121.030

Billede: Modtag I/S posteringer

Der er flere I/S poster på konto 5278 xx. Hvis 7509 ikke er rigtig, kan det være

fordi gamle låste posteringer ikke er modkonteret. Det skal gøres manuelt.

121.031

Billede: Modtag I/S posteringer

Der er flere I/S poster på konto 5395 xx. Hvis 7509 ikke er rigtig, kan det være

fordi gamle låste posteringer ikke er modkonteret. Det skal gøres manuelt.

121.032

Billede: Modtag I/S posteringer

Der er flere I/S poster på konto 5695 xx. Hvis 7509 ikke er rigtig, kan det være fordi gamle låste posteringer ikke er modkonteret. Det skal gøres manuelt.

 

På landsniveau er der rettet kontonummer på den skattemæssige kapitalindkomst. Det kan give fejl, hvis der er beregnet og låst før igangsætningen. Det skyldes at posteringer på de gamle kontonumre ikke bliver slettet, hvis de er låst, men skal modposteres manuelt. Fejlen vil opstå meget sjældent efter igangsætningen, fordi lås af momsopgave ikke længere låser alle posteringer.

Du skal sandsynligvis kun rette noget, hvis konto 7509 ikke viser det rigtige beløb (og det rigtige beløb er nu let at finde i noten i I/S). Selv om du retter, bliver kontrollen stående, så du er nødt til at acceptere den.

 

 

ÆNDRINGER I ÅRSRAPPORT

Efter ønske gennemfører vi en række ændringer i udskrifterne. De fleste har først effekt, når du selv beder om det.

Udseendet styres i dialogen Stamdata > Beregninger og udskrifter > Udskrifter. Læg mærke til at alle valg skal foretages særskilt for årsrapport og skatteregnskab.

 

 

Her er sagt ja til begge de nye muligheder i årsrapport

 

Mere lighed mellem note 450 Egenkapital og Fordeling mellem interessenter

Linjerne med resultat, udlodning, indskud og udtræk står nu i samme rækkefølge i de to noter, og i fordeling mellem interessenter står alle beløb, der sammentælles, i samme kolonne.

 

 

 Eksempler fra årsrapport

 

Vis forlodsbeløb?

Hvis du siger ja til ” I/S specifikation. Skal forlodsbeløb vises?”, så bliver det forlods beløb vist i afsnittet Fordeling mellem interessenter.

 

Fortegnsstyring af indbetaling og udtræk i Fordeling mellem interessenter

I afsnittet med fordeling mellem interessenter er der lavet fortegnsstyring på indskud og udtræk, på samme måde som i note 450

 

Vis netto udlodning, indskud og udtræk

Hvis man siger ja til vis netto, så bliver udlodning, indskud og udtræk lagt sammen, og det er fortegnet på det samlede beløb, der afgør hvilken linje, nettobeløbet bliver vist i.

Indskud fra interessenter

Udtrukket af interessenter

 

Hvis man siger nej til vis netto, så bliver udlodningen altid vist for sig selv.

 

Eksempel fra fordeling med nej til Vis netto, indskud sidste år og udtræk i år.

 

 

Eksempel fra fordeling med Ja til Vis netto, indskud sidste år og udtræk i år.

 

 

ÆNDRINGER I SKATTEREGNSKAB

Der bliver de samme nye muligheder som i årsrapport og desuden mulighed for at tilvælge en specifikation af værdiændringer i noten med fordeling mellem interessenter.

 

 

Vis netto udlodning, indskud og udtræk

Man kan nu sige Ja til at vise netto udlodning, indskud og udtræk. Det har effekt i afsnittet Kapitalforklaring og i note 731 Kapitalforklaring pr. interessent.

 

Vis forlods beløb

Påvirker kun skatteregnskab note 730 Fordeling af skattepligtig indkomst

 

Eksempel fra skatteregnskab.

 

Fortegnsstyring af indbetaling og udtræk

Linjerne i kapitalforklaringen bliver styret af fortegn på indskud/udtræk. Hvis man siger ja til vis netto, så er det fortegnet på det samlede beløb, der afgør hvilken linje.

-       Indbetalt af interessenter

-       Udtrukket af interessenter

 

Forenkling af kapitalforklaringen i fordeling mellem interessenter

Opstillingen bliver forenklet så den er lettere at overskue. Alle værdiændringer, indtægter og omkostninger, der ikke er skattepligtige, bliver samlet i én linje ”Ideel andel af værdiændringer”. Beløbet på denne linje skal svare til konto 7509 hos interessenten. Hvis man ønsker det kan man tilvælge en specifikation af værdiændringerne, som viser den ideelle andel af hver enkelt linje fra kapitalforklaringen. Hvis du har rettet tekster til kapitalforklaringen, vil det også slå igennem i denne del af noten

 

 

Uddrag af kapitalforklaring:

 

 

Fordeling mellem interessenter:

 

 

Eksempel skat med Nej til vis netto.

 

 

Uddrag af kapitalforklaring:

 

 

Fordeling mellem interessenter inklusiv specifikation af værdiændringer

 

 

Samme eksempel skat med Ja til vis netto

 

Sidst ændret 10-12-2018